Etični kodeks

Etični kodeks združenja Akademije poslovne odličnosti je spodbujati razvoj poslovne etike, oblikovati razumljive vrednostne standarde, dajati navdih in oporo članom pri njihovem delovanju ter spodbujati družbeno odgovornost tako med zaposlenimi kot tudi med člani Akademije poslovne odličnosti. Le tako je lahko Akademija poslovne odličnosti uspešna v tem kar predstavlja.

Akademija poslovne odličnosti s svojim poslovnim svetovanjem podjetjem daje in predlaga smernice za poslovne odločitve in načinom vodenja vpliva na uspešnost trajnega razvoja podjetij, s čimer se neposredno dotikajo življenja in blaginje sodelavcev, strank, dobaviteljev, okolja in na splošno širše družbe.

Inovativnost, ustvarjalnost in razvoj – nimamo omejitev! Da najdemo boljše in učinkovitejše rešitve, vedno razmišljamo izven danih parametrov. Zagovarjamo, da je uspeh možen šele, ko stopimo izven okvirov poznanega. Izzivi so tisti, ki spodbujajo k inovativnosti in nas krepijo v razvoju. Prav tako se izzivov lotevamo na inovativen način, ki spodbujajo uspešnost in konkurenčnost na trgu. Naš cilj je konstanten in stalen napredek ter želja po izboljšanju. Premikamo meje mogočega. Pridobivamo nova znanja in izkušnje ter jih prenašamo med sodelavce. Rastemo in se razvijamo skupaj, saj se s tem dviga tudi raven inovativnosti in znanja podjetja.

Prizadevanje k najboljšem – uresničujemo ambiciozne cilje in sledimo svoji viziji – biti najboljši na trgu.

Zaveza k rezultatom – stremimo k doseganju pozitivnih, konkretnih ciljev, pri čemer vedno iščemo načine za izboljševanje dolgoročnih rezultatov.

Podjetnost – pripravljeni smo na prilagajanje in tveganje, iniciativnost, ustvarjalnost, kreiranje sprememb,
postavljanje, doseganje in preseganje ambicioznih ciljev.

Odgovornost – s svojim doslednim in odgovornim odnosom do dela, poslovnega, naravnega in družbenega okolja vzdržujemo in krepimo ugled podjetja.

Strokovnost – krepimo jo s stalnim izpopolnjevanjem ter sprotnim pridobivanjem novih informacij. Zadano naredimo bolje, hitreje in učinkoviteje kot se od nas pričakuje. Dvigujemo pričakovanja do sodelavcev, poslovnih partnerjev in to velja za vse zaposlene na vseh
področjih.

Lojalnost in pripadnost – vsi zaposleni se zavedamo, da s svojim delom ustvarjamo ugled podjetja v družbenem in poslovnem okolju. Cenimo pripadnost zaposlenih v podjetju.

Integriteta – spoštujemo visoka moralna in etična načela ter v vsaki situaciji ravnamo v skladu z njimi. Poskušamo izpolniti vse obljube in se držati vseh dogovorov. Privoščimo uspeh in v drugih iščemo pozitivne lastnosti

Poštenost – pri doseganju ciljev družbe je pomembno povezovanje in delo z ljudmi, na katere se lahko zanesemo. Zahtevamo pošteno obnašanje in odprt odnos vseh, ki so v proces vključeni. Spoštujemo pravila, poslovne etike ter sklenjene dogovore.

NAŠA NAČELA V DEVETIH TOČKAH /1

Spoštujemo dostojanstvo posameznika
Pri poslovanju in sprejemanju odločitev spoštujem vsakega posameznika, s katerim ima podjetje odnos. Čeprav pri poslovanju prihaja do nasprotij interesov, nikoli ne zanemarim dejstva, da poslujem z ljudmi, ki imajo pravico do spoštovanja njihove osebnosti, dostojanstva, osebne integritete in zasebnosti. Odločitve sklepamo na demokratični ravni in si prizadevamo za sodelovanje ter spoštovanje drugačnosti.

Skrbimo za rast in razvoj sodelavcev
Vir uspešnosti podjetja so sposobni in zavzeti sodelavci. Njihova energija in znanje omogočata razvoj in uspeh podjetja, zato se zavzemam za dobrobit vseh sodelavcev. Upoštevam, da ni učinkovitosti brez humanosti in ne humanosti brez učinkovitosti. Spoštujem vse sodelavce in cenim njihov trud in delo, s katerima prispevajo k uspehu podjetja. Za njihov prispevek jim zagotavljam ustrezno plačilo. Prizadevam si za osebno rast naših sodelavcev tako po strokovni kot osebni plati. Sodelavce vodim tako, da se bodo razvijali v samostojne in cenjene osebe, ki rade delajo v podjetju, ki ga vodim. Naše vodilo je proaktivna in transparentna interna komunikacija. Prizadevamo si, da bo vsak sodelavec dobil jasno določeno, svojemu znanju in sposobnostim primerno in koristno vlogo v podjetju in da bo pri uresničevanju zadanih ciljev čim bolj samostojen in opolnomočen. Motivirani in zagnani delavci so naša prioritetna skrb, saj tako odražajo zadovoljstvo delodajalca in kar je najpomembnejše, rezultat so doseženi poslovni cilji. Zavzemam se za načrtovanje osebnega razvoja sodelavcev, za njihovo nenehno izobraževanje in usposabljanje. Pomagam jim in hkrati tudi spodbujamo pri uresničevanju z njimi dogovorjenega osebnega razvoja, ki je predpogoj uspešnega poslovnega razvoja in rasti.

Spoštujemo pravico zaposlenih do članstva v sindikatu. Zavedamo se, da imata sindikat in podjetje včasih nasprotujoče si cilje, zato se bom pri reševanju teh konfliktov posluževal odprtega in konstruktivnega dialoga. Tako od vodstva kot od vseh zaposlenih pričakujem, da bodo varovali premoženje podjetja in da ne bodo izkoriščali bodisi lastnine bodisi storitev, ki so jim na voljo, za svoje lastne namene. Sodelavcem pomagam materialno, z razumevanjem in z nasveti, če jih doleti nesreča. Upoštevam, da naši sodelavci niso le naši zaposleni, ampak tudi možje in žene, partnerji in partnerke, očetje in matere, sinovi in hčere, ki imajo tudi druge dolžnosti v svojih življenjih, zato jim po najboljših močeh v okviru danih možnosti omogočam usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

NAŠA NAČELA V DEVETIH TOČKAH /2

Osredotočamo se na blaginjo podjetja
Prizadevamo si za čim koristnejše poslanstvo podjetja in njegov nenehni trajnostni razvoj. Naša naloga je, da oblikujemo vsem razumljivo in koristno poslanstvo našega podjetja, da skladno s tem določimo merljive cilje podjetja, ki jih odgovorno usklajujemo z drugimi deležniki in jih nato dosledno uresničujemo. Pri tem upoštevamo načelo nenehnega, trajnostnega večanja blaginje delničarjev, kupcev, zaposlenih in drugih, katerih materialni položaj je odvisen od delovanja našega podjetja. Zavezujemo se k stalnemu spremljanju makroekonomskih, družbenih, tehnoloških in drugih sprememb v okolju, da bi temu primerno pravočasno prilagodili strategije podjetja. Ustvarjamo razmere za razvoj tehnoloških in ne tehnoloških inovacij podjetja.

Gradimo medsebojno zaupanje s poslovnimi partnerji
S kupci, dobavitelji in upniki ustvarjamo partnerstvo, ki bo temeljilo na medsebojnem zaupanju. Naši odnosi bodo spoštljivi in v duhu dobre poslovne prakse. Medsebojno zaupanje gradimo na doslednem uresničevanju dogovorjenega in dobre poslovne prakse. Pogodbe sklepamo s pogoji, ki smo jih sposobni uresničevati v skladu z zakoni in dobrimi poslovnimi navadami. Medsebojne spore poskušamo reševati sporazumno, v duhu dobrega sodelovanja. Svoje dobavitelje, kupce in upnike pravočasno seznanjamo s tistimi načrti, od katerih je odvisno naše prihodnje sodelovanje. Zavračamo sklepanje poslov, pridobivanje informacij o konkurenci ali ustvarjanje prednosti pred konkurenco po moralno spornih metodah. Ne podkupujemo in se ne pustimo podkupiti ter ne sprejemamo ali dajemo daril, katerih vrednost presega običajno prakso.

Delujemo dobronamerno do skupnosti
Podjetje je odvisno od skupnosti, v kateri deluje, kot je tudi skupnost odvisna od podjetja. Vzajemen odnos temelji na poštenosti, transparentnosti, medsebojni pomoči, razumevanju in zaupanju. V skupnosti prevzemamo pozitivno vlogo. To dosegamo s finančnim, materialnim in nematerialnim spodbujanjem znanosti, športa, kulture,
okolja, izobraževanja, zdravstva in drugih aktivnosti v danih zmožnostih podjetja. Vodilo pri tem bo največja korist, ki jo bo imela skupnost, saj bo imelo pri tem posredno korist tudi podjetje. Pri naravnih in drugih nesrečah po najboljših močeh pomagamo tako materialno, finančno in osebno kot s podporo in nasveti. Nismo brezbrižni do nesreč in krivic, ki se dogajajo po svetu in bom po svojih najboljših močeh skušamo dodati svoj prispevek k urejanju globalne skupnosti. Kajti humanitarnost ter pomoč drug drugemu je dodana vrednost osebni rasti. Hkrati pa humanitarnost izkazuje podjetnikov čut do sočloveka.

NAŠA NAČELA V DEVETIH TOČKAH /3

Vodimo odprt in konstruktiven dialog z državo in njenimi institucijami
Z državo sodelujemo pri ustvarjanju pogojev, ki omogočajo razvoj gospodarstva in posameznikov. Do države in njenih institucij smo konstruktivno kritični, kadar bi s svojimi ukrepi omejevala učinkovitost trga in s tem konkurenčnost gospodarstva. Prizadevamo si za takšno gospodarsko ureditev, v kateri bo država predvsem ustvarjala ugodne razmere za zdrav in čvrst razvoj podjetništva, podjetjem pa bo pustila, da bodo svobodno gospodarila v okviru dogovorjenih pravil. Zastopamo mnenje, da naj država dosega zdrav in čvrst razvoj po naravni poti, to je z ustvarjanjem konkurenčnosti. Zato se zavzemamo za čim večjo svobodo pri uveljavljanju interesov podjetja ob hkratnem upoštevanju interesov države, družbe in drugih deležnikov in za spoštovanje dogovorjenih pravil igre. Sodelujemo pri sprejemanju zakonov in pravil igre in pri tem upoštevamo načela tržne učinkovitosti, ki vodijo do največje blaginje. Uspeh podjetja zagotavljamo ob spoštovanju prava in družbenih vrednot. Zavzemamo se za poslovno okolje, v katerem bo omogočen razvoj inovativnosti in podjetništva. Z državo sodelujemo na vseh področjih, ki bi lahko pripomogle k uresničevanju teh ciljev in s tem k dvigu konkurenčnosti gospodarstva.

Odgovorno sobivamo z okoljem
Zavzemamo se za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo ter spodbujamo okolju prijazen življenjski stil vseh deležnikov. Spodbujamo in vlagamo v okolju prijazne poslovne procese, izdelke in storitve. Zmanjšujemo raven emisij, podpiramo skrbno ravnanje z odpadki, s surovinami in z energijo. Podpiramo strateške usmeritve pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Spremljamo dogajanje na področju varovanja okolja in spremembe vnašamo v dnevno poslovanje.

NAŠA NAČELA V DEVETIH TOČKAH /4

Zavedamo se zahtevnosti poklica
Prizadevamo si krepiti svojo sposobnost in usposobljenost za vodenje, zato se bomo sproti seznanjali z novostmi, se izobraževal in aktivno poslušal posameznike z zamislimi in predlogi. Poklic vodenja razumem kot poslanstvo, od katerega je odvisna dobrobit posameznikov in družbe kot celote. V poklicu vedno stremimo k odličnosti in odločitvam, ki vodijo v dolgoročno uspešnost celotnega podjetja, in s tem koristijo vsem ali vsaj večini deležnikov. Za dobro opravljanje poklica je potrebna strokovna podkovanost, zato se redno izobražujemo in izmenjujemo izkušnje z drugimi. Za odličnost vodenja se zavezujemo k odprtosti do znanj in veščin strokovnjakov iz znanstvenih in ostalih, divergentnih strokovnih okolij in področij, ki nam lahko s svojo vednostjo pomagajo pri reševanju ključnih problematik gospodarstva. Zavedamo se, da je uspešnost našega dela odvisna tudi od dobrega počutja vseh vpletenih. S svojim vzorom kažemo elemente dobrega vodenja ljudi in procesov, saj je za uspešno organizacijo pomemben odnos do vsakega njenega člena. Znanje in izkušnje si pridobivamo in širimo tudi skozi različne oblike druženja in povezovanja, zato za svoj strokovni razvoj skrbimo tudi tako, da smo aktivni član združenj in drugih organizacij, katerih cilj je napredek določenega strokovnega področja

Odgovorni smo do sebe
Odgovornost imamo tudi do nas samih in svojih družin. Skrbimo za svoje zdravje in uravnoteženo življenje. Z redno športno aktivnostjo skrbimo za telesno kondicijo ter za psihično kondicijo s počitkom, časom z družino in prijatelji.

Zavzemamo se, da bomo splošna etična načela upoštevali tudi v privatnem življenju in jih prav tako spodbujali pri drugih ljudeh v svojem privatnem življenju.

AKADEMIJA POSLOVNE ODLIČNOSTI
Predsednik mag. Miroslav Draksler