Certifikat odličnosti

Certificate Of Excellence

Slogan certificiranih podjetij je: «Izberite kakovost – dodajte odličnost«.

Slogan of certified companies is: »Choose quality – add excellence«.

Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša podjetja.
Certificate of excellence is a symbol of recognized integrated quality, which is only reached by best companies.

Pridobljen certifikat odličnosti pomeni, da podjetje:
Acquiring the certificate means that the company:

 • dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne (poslovne) rezultate;

          adds value, creates sustainable successful future and maintains successful (business) results;

 •  ima »posluh« za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo;

          listens to its customers and thereby increases their satisfaction

 •  je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, ter razvija svoje sposobnosti;

          is lead with vision, inspiration, integrity and is further developing their abilities;

 •  dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;

          achieves success with talents of employees, encourages creativity and innovation;

 •  spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti);

          follows its business environment and reacts quickly to changes (recognizing risks and opportunities);

 •  ima uveden učinkovit sistem vodenja kakovosti poslovanja, ki zagotavlja stabilno kakovost celotnega poslovnega procesa;

          uses an effective way of leading a quality business operation, which ensures stable quality of the whole business process;

 •  ima izboljšano marketinško podobo;

          has an improved marketing image;

 •  deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja;

         operates in established ways of successful operation;

 •  prepoznava in izpolnjuje zakonodajne zahteve;

          recognizes and meets legal requirements;

 •  pozna svoje zmogljivosti in omejitve ter vzroke slabih in dobrih praks;

          knows its capabilities and limits and causes of its good and bad practices;

 •  z izpolnjenim dokumentom »model odličnosti« izkazuje doseganja nivoja kakovosti – kandidat za znak odličnosti dosega rezultat nad 70%.

          with a filled in document »model of excellence« exhibits reaching the required level of quality – the candidate meets the demanded result of 70%.